ఆలయ ఆభివృథ్థి కమిటి

img
అధ్యక్షులు మేడం రామచౌడారెడ్డి 9440740321
ఉపాధ్యక్షులు మునగాల కొండారెడ్డి 9849788193
ప్రధాన కార్యదర్సి కాళంగి నాగేశ్వరరావు 9866954501
కోశాధికారి ఆవుల వెంకటెశ్వరరెడ్డి 9866035692
సహకార్యదర్శి వీరంరెడ్డి రమణారెడ్డి 9052732237
సహకోశాధికారి యక్కల వెంకట శ్రీనివాసరావు 9866698794
కమిటి సభ్యుడు చెరుకుపల్లి వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం (ధర్మకర్త) 9441269797
కమిటి సభ్యుడు కొమ్మవరపు పవన్ కుమర్ శర్మ (అర్చకులు) 9866754824
కమిటి సభ్యుడు ఆవుల పిచ్చిరెడ్డి (MPTC) 6300463134
కమిటి సభ్యుడు మేడం ప్రవీణ్ కుమర్ రెడ్డి (Ex సర్పంచ్) 9989899076
కమిటి సభ్యుడు బోనముక్కల పరమెశ్వరరెడ్డి 8790462339
కమిటి సభ్యుడు నలబోలు వెంకటరెడ్డి 9701933189
కమిటి సభ్యుడు కామిరెడ్డి వెంకట క్రిష్ణారెడ్డి 9642738222
కమిటి సభ్యుడు ఆవుల అంకిరెడ్డి 9849824762
కమిటి సభ్యుడు సోము చిన్నగురువారెడ్డి 9963084103
కమిటి సభ్యుడు సంగు వెంకటరమణారెడ్డి 9949276473
కమిటి సభ్యుడు పేరం యొగేంద్రరెడ్డి 9550209717
కమిటి సభ్యుడు ఆవుల బలరామిరెడ్డి 9949255889
కమిటి సభ్యుడు ఆవుల రామాంజిరెడ్డి 9966272871
కమిటి సభ్యుడు బోనముక్కల తిరుపతిరెడ్డి 7981719144
కమిటి సభ్యుడు పులి నారాయణ

దేవలయము నందు నిర్మాణంలొయున్న కార్యక్రమములు

  • కల్యాణ మండపము శీతలీకరణం (A/C) చేయించుట
  • దేవాలయము ప్రహరీగోడ నిర్మాణం
  • కోనేరు క్రింది భాగమున టైల్స్ మరియు పునర్ నిర్మాణం
  • కళ్యాణ మండపము నందు వంటశాల, స్నానాదిక వసతులు కల్పించుట, వగైరా నిర్మించుట.
  • వాటర్ ట్యాంక్ నిర్మాణం

కావున భక్తాగ్రేసరులరా!
దేవాలయములో జరుగుచున్న నిర్మాణ కార్యక్రమములో భక్తులు విరివిగ విరాళములు ఇచ్హి ఆలయ పురోభివ్రుథ్థికి ఇతొధికముగా సహకరించవలసినదిగా కోరుచున్నాము.