వంశ పారంపర్య ఆర్చక మండలి

ప్రధాన అర్చకులు కొమ్మవరపు ఫవన్ కుమర్ శర్మ గారు ఆగమ ప్రవర 9866754824
కొమ్మవరపు వెంకటసుబ్బయ్య గారు 9908232864
కొమ్మవరపు హనుమంతరావు గారు 9989373796
కొమ్మవరపు మల్లిఖార్జునరావు గారు 9849825057
కొమ్మవరపు విశ్వనాధం గారు 9502588023
కొమ్మవరపు అమర లింగేశ్వర శర్మ గారు 9908232860