కార్తీకమాస ఫోటోలు

భక్తులకు కార్తీకమాసశుభాకాంక్షలుకార్తీకమాస మహోత్సవ ప్రత్యేక పూజలు. 48వ లక్షబిల్వార్చన


లక్షబిల్వార్చన క్లిప్

లక్షబిల్వార్చన క్లిప్

తెప్పోత్సవం1 క్లిప్

తెప్పోత్సవం1 క్లిప్

తెప్పోత్సవం2 క్లిప్

తెప్పోత్సవం2 క్లిప్